حافظ جان میگه:

شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش                                                    که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

پ.ن:منم می خوام:(