خیلی دیوونه ای/ایضا احمق/بیشعور و نفهم اینقدری که من دنبال کار تو بودم واسه خودم تلاش نکردم اینکه نمی دونی یه نفر دنبال کارت بود توجیه پذیر نیست چون تنها فردی بودی که کارت اکی شد