واسه غرور جانم دعا کنید
خیلی درد داره یه جورایی داغون شده
واسه خاطر مسئله ای که از اولش می دونست اونطوری که می خواد نمیشه پاؿ دلم سکوت کرد

واسش دعا کنید آخه شکسته :(

#زؿتون_تلخ