تنها ققنوس است که می تواند در دامنه آتشفشان مسکن گزیند.