اگر با حیوانات،مهربان نیستید لااقل با مهربان ها حیوان نباشید...