نیمه‌ی گمشده جان سلام

به جای اینکه بشینی تلگرام بازی کنی و وب گردی کنی و بری عید دیدنی و از این جور چیزا بشین امشب یه خورده دعا کن خدا من رو بهت برسونه...

بگم زیاد هم وق نداری