گویند که عشاق جهان عقل ندارند

یعنی تو خری، من به مراتب ز تو خر تر!

همینجوری_نوشت: خر کی بودی تو...😄

#بی_مخاطبانه

#مخاطب_خاص 

#شعر