بدون بودن تو این جهان کسی کم داشت
تو آمدی که به معنا رسد علمداری


ستاره ها همه انگشت در دهان گفتند
که ماه روی زمین پانهاده انگاری


پ.ن:عیدتون مبارک(کلا امام حسین(ع) خیلی باحاله خدا هم خودش خاص منظور واسشون همه چی رو جدا کرده،ماه تولدشون(شعبان) کلا ماه تولد هست و هیچ شهادتی هم توش نیست ماه شهادت شون هم هیچ تولدی توش نیست:)