یکی رو هم نداریم ؛ که بزنیم I'm in Rel که نامحرم سمت‌م اومد بیاید بگه هی دختره این پسر واسه منه نزدیک‌ش بشی چشمات رو در میارم

پ.ن:امروز رکورد تعداد حضور تو کلاس درس‌م و به طبع حضور تو کلاس جبر خطی دانشکده رو شکوندم!