داعش و دیرالزور بهونه بود

دیوونه من تو رو می‌خوام😍😍😘😗

(از عاشقانه_نوشتهای یک موشک ایرانی برای اسرائیل)