سهل ممتنع فقط اونجا که دیگه می‌خوای خودت باشی


بیدل دهلوی هم میگه

انداخت خیالت ، زِ کجایم به کجاها...