شب بود، ملت خواب بودند ( آمریکا حمله کرد آمریکا شکست خورد) صبح شد ، ملت بیدار شدند...همین