یه جوری‌هم تو رابطه‌هاتون خوب باشید که بعد شما طرف دهنش سرویس شه از اینکه چرا شما رو از دست داده اینم در نظر بگیرید که زیاد خوبی کردن باعث میشه طرف فک کنه چه..... هست ،بیشعور هم کم نیست...

پ.ن: یه عذرخواهی بابت مقاومت از فهمیدن اشتباه انجام شده در پاسخ دادن به کامنت آلاء خانم باید انجام بدم، اشتباه از من بود ببخشید:)