ایجاد عصبانیت بین دو نفر یه چیز عادیه،فاجعه اونجاس که تو ناراحت ش کنی یکی دیگه آروم ش کنه