یه دختره نوشته بود:
دیشب یه پسره بسیجی امد خواستگاریم
گفتن بریدتواتاق باهم صحبت کنید بهم گفت شهیدمورد علاقت کیه؟
ازخنده گازش گرفتم
فرارکرد
بگین بیاد ترو خدا خیلی جوک بود بهش علاقه مند شدم