شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

همیشه هر که دم از عاشقی زده تنهاست

نماز آنکه مکبر شود جماعت نیست ...😑

#سید_سعید_صاحب_علم

۹۷/۰۵/۱۲