ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺑﺪ ﻧﺸﻮﺩ ﺁﺧﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺼّﻪ ﻱ ﺑﺪ

ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺑﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﺑﻴﻢ ... ﻭﻟﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ...

(صرفا قصد دارم یه مدت کوتاهی نباشم و به کارهام برسم و یه وقتی هم بذارم به کارهای بدم فکر کنم )